ArabicChinese (Simplified)EnglishFilipinoIndonesianMalayThaiVietnamese
Username
Password
ประวัติการก่อตั้ง
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลการจัดการศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
รางวัลแห่งเกียรติยศ
รายงานการประเมินตนเอง
ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2552 25532554

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บทเรียนออนไลน์ e-learning
e-learning ครูนำร่อง
ตรวจผลการเรียนออนไลน์
Gallory ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ


เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกโยธา
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอีเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สมาชิกทั้งหมด 216 ท่าน


ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
396 คน
สถิติเดือนนี้
18362 คน
สถิติปีนี้
106623 คน
สถิติทั้งหมด
619798 คน
since JUNE 2006

ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน
จำนวนผู้ชม 27 ครั้ง
วันที่ 12 เม.ย. 2557
มอบตัวนักเรียน นักศึกษา
จำนวนผู้ชม 63 ครั้ง
วันที่ 10 เม.ย. 2557
   
วันจักรี
จำนวนผู้ชม 56 ครั้ง
วันที่ 06 เม.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวนผู้ชม 48 ครั้ง
วันที่ 06 เม.ย. 2557
   
สอบสัมภาษณ์
จำนวนผู้ชม 80 ครั้ง
วันที่ 05 เม.ย. 2557
สอบคัดเลือก
จำนวนผู้ชม 89 ครั้ง
วันที่ 05 เม.ย. 2557
   
  

[หน้าถัดไป = 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

งานประชาสัมพันธ์
เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ( 06 เม.ย. 2557 )
กำหนดการรับสมัครเรียน (รอบ 2) ( 04 เม.ย. 2557 )
กำหนดการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ( 04 เม.ย. 2557 )
รับสมัครเรียน รอบที่ 2 ( 04 เม.ย. 2557 )
นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2557 ให้ปฎิบัติดังนี้ ( 04 เม.ย. 2557 )
ตัวอย่างรูปถ่ายชุดนักศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบตามวิทยาลัยเทคนิคยะลา ( 03 เม.ย. 2557 )
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวช. ( 03 เม.ย. 2557 )
งานประกันคุณภาพ/งานวิจัยฯ
แบบฟอร์ม SAR แผนก(สามัญ/สัมพันธ์/เทคนิคพื้นฐาน) ปี 56 ( 25 มี.ค. 2557 )
แบบฟอร์ม SAR แผนก ปี 56 ( 25 มี.ค. 2557 )
แบบฟอร์ม SAR บุคคล ปี 56 ( 25 มี.ค. 2557 )
รูปแบบเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 2556 ( 12 ก.ค. 2556 )
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ Sar ปีการศึกษา 2555 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ5.2 ( 21 พ.ค. 2556 )
งานกิจการนักเรียน-นักศึกษา
ประกาศลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมให้นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมิน ( 03 มี.ค. 2557 )
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒,๓,๔ และ ๕ (ชาย,หญิง) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ( 17 ธ.ค. 2556 )
การฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2556 ( 07 ต.ค. 2556 )
ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2556 ( 06 ก.ย. 2556 )
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2556 ( 31 ก.ค. 2556 )
งานปกครอง
ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษา ( 07 เม.ย. 2557 )
เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ( 04 เม.ย. 2557 )
กำหนดมาตรการลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่กระทำความผิด ระหว่างการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2556 ( 21 ส.ค. 2556 )
มาตรการควบคุมการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา ( 21 ส.ค. 2556 )
งานพัสดุ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ( 6 ม.ค. 2557 )
ยกเลิกประกาศสอบราคา ( 12 ธ.ค. 2555 )
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ประจำปี 2556 ( 26 พ.ย. 2555 )

งานแนะแนว
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทรายเก่าเข้าใหม่ และเปลี่ยนระดับชั้น ด่วน ( 15 ก.ค. 2556 )
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทรายใหม่ ด่วน ( 29 พ.ค. 2556 )
งานทะเบียน/หลักสูตร
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึก เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่กว่าเกณฑ์ ( 04 เม.ย. 2557 )
รายวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ช่วงที่ 2 ( 27 มี.ค. 2557 )
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา อนุมัติวันที่ 13 มีนาคม 2557 ( 12 มี.ค. 2557 )
เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ( 06 มี.ค. 2557 )
ประกาศรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ( 03 มี.ค. 2557 )
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 ( 27 มี.ค. 2557 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557 ( 27 มี.ค. 2557 )
ประกาศเลขที่นั่งสอบ การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ระดับ ปวส.2 ( 07 ม.ค. 2557 )
ประกาศเลขที่นั่งสอบ การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ระดับ ปวช.3 ( 07 ม.ค. 2557 )
ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ( 25 ธ.ค. 2556 )


คลังภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 

    นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวฯ
สำนักอำนวยการ สอศ.   
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา   
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต3
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง
วิทยาลัยชุมชนยะลา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
สำนักงานสาธารณสุขยะลา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
สำนักงานประกันสังคมยะา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานยะลา   
สำนักงานสถิติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนบางลาง
ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จชต.
ตำรวจภูธรยะลา
เทศบาลนครยะลา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดูเพิ่มเติม


  

 

   วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404
Copyright พฤษภาคม 2005 www.ytc.ac.th  Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter