Username
Password
ประวัติการก่อตั้ง
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลการจัดการศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
รายงานการประเมินตนเอง
รางวัลแห่งเกียรติยศ
รายงานการประเมินตนเอง
ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2552,2553

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บทเรียนออนไลน์ e-learning
e-learning ครูนำร่อง
ตรวจผลการเรียนออนไลน์
Gallory ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกโยธา
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอีเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมาชิกทั้งหมด '.$count.'. '.$result_fetch[2].'
'; $count++; } echo $count; ?> ท่าน

  

แผนปฏิบัติการประจำปี

ปี 2554
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
     
ปี 2556
ปี 2557
     

รายงานสรุปผลการปฎิบัติงาน

ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

 

 

 

 

    

   วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404
Copyright พฤษภาคม 2005 www.ytc.ac.th  Webstats4U - Free web site statistics

Personal homepage website counter