ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  หัวหน้างานพัสดุ
2.  หัวหน้าแผนก/งาน/ฝ่าย
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 30  กันยายน  2554
หลักการและเหตุผล
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการบางส่วนชำรุด เรื่องจากการใช้งาน
เป็นเวลานาน ไม่คุ้มค่ากับการซ่อม  บางส่วนที่ใช้ในการสอนล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหาร  ทำให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทดแทนส่วนที่ชำรุด และล้าสมัย
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริการ
เป้าหมายตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ Ø  แผนก/งาน/ฝ่าย ได้รับครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
เชิงคุณภาพ Ø แผนก/งาน/ฝ่าย ได้รับครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
1.  แผนก/งาน/ฝ่าย ได้รับครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
     การสอนและการบริหาร
กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน พ.ศ.  2553 พ.ศ.  2554
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
 
                             
2.  ฝ่ายแผนงานรวบรวม                                
3.  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง        
 
5.  รายงานผลโครงการ                
       
                                 
สถานที่ดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา
งบประมาณที่ใช้ เงินบำรุงการศึกษา 88,000 บาท
ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย หน่วยละ   จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ บกศ.                           88,000    
                         
  รวม                      88,000    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  แผนก/งาน/ฝ่าย ได้รับครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหาร