ชื่อโครงการ  : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2555
ผู้รับผิดชอบ  : 1.  นายสมภพ   เพชรภักดี
2. นายจำรูญ     ก้องศิริวงศ์
3.  เจ้าหน้าที่งานวางแผนงบประมาณ
หลักการและเหตุผล  :
  การบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีและการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษามีเป้าหมายชัดเจน  งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555  เพื่อควบคุมการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์  :   1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
2. จัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
เป้าหมายตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ  : 1.  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555  จำนวน  50  เล่ม
2.  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555  ซีดี  จำนวน  100  แผ่น
เชิงคุณภาพ  : 1.  มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดำเนินการ  :
ขั้นตอน/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1.  เสนอโครงการ
 
         
 
               
2.  ขออนุญาตดำเนินงาน                        
3.  ดำเนินงานตามโครงการ                
 
4.  สรุปผลและรายงานผล                    
 
 
วิธีดำเนินการ  :
1.  ขออนุญาตดำเนินโครงการ
2. สำรวจข้อมูลพื้นฐาน
3. รวบรวมข้อมูล
4.  ประชุมฝ่าย
5.  ประชุมกรรมการสถานศึกษา
6.  สรุปรายงานผล
สถานที่ดำเนินการ  :   วิทยาลัยเทคนิคยะลา
งบประมาณที่ใช้  : 15,000 บาท
     
ลำดับที่         รายการ       จำนวน/หน่วย     หน่วยละ   จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 วัสดุสำนักงาน           5,000 5,000      
2 ค่าจ้างเข้าเล่ม       50 เล่ม 100 5,000      
3 เอกสารประชาสัมพันธ์         5,000      
                         
    รวม               15,000      
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  :
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
จัดทำแผนปฏิบัติการ                    
 
   
ประจำปีงบประมาณ 2555                        
                               
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :     มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ