โครงการ โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้รับผิดชอบ 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. ครูที่ปรึกษา อชท. อธท. ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกแผนกวิชา
4. คณะกรรมการองค์การนักศึกษา อชท. อธท.
5. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกแผนกวิชา
หลักการและเหตุผล
จาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4  แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 (4) ว่าด้วย
การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
จากหลักการที่กล่าว ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ เนื่องจาก
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 11 ดี 11 เก่ง เพื่อพัฒนาให้ได้ฝึกความเป็นผู้นำ เพื่อสนับสนุนนโยบาย สอศ. และให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษาเกิดความสำนึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของสถาบันชาตอ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่นอกเหนือจาการเรียนการสอน
4. เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาสังคม
5. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพจิด
เป้าหมายตัวชี้วัด จัดกิจกรรมที่หลากหลาย จำนวน 34 กิจกรรม/ปีการศึกษา
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการกิจกรรมที่ปฏิบัติ/และบุคลากร นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2555
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา, จังหวัดยะลา, และทุกภาคที่จัดกิจกรรมตามโครงการ
ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1. ประชุมคณะกรรมการ
 
                       
2. เสนอโครงการ                          
3. ดำเนินการตามโครงการ                        
4. ประเมินผลและติดตาม                        
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน                        
งบประมาณที่ใช้  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี และเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 79,600 บาท 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ
อุดหนุน บกศ.
1 เทศน์มหาชาติ               2,000 ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
2 พิธีไหว้ครู                 13,600
3 เดินเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ     1,000
  พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินินาถ    
4 เดินเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท     1,000
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช        
5 To Be Number One             5,000
6 จัดทำพวงมาลาวันปิยมหาราช           6,000
7 ประเพณีวันลอยกระทง             9,500
8 เจ้าภาพกฐิน                 1,000
9 ถวายผ้าป่า                 1,000
10 วันรักต้นไม้ประจำปี               500
11 ประเพณีเทียนพรรษา             3,000
12 งานสมโภชหลักเมืองยะลา             1,000
13 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ พนักงาน       4,000
  ลูกจ้างและพุทธศาสนิกชน            
14 ประกวดสุดยอดคนพันธ์อา ปี 5 ระดับภาคใต้         24,930    
15 ประกวดสุดยอดคนพันธ์อา ปี 5 ระดับชาติ         32,460    
          รวม       57,390 48,600
        รวมทั้งสิ้น         79,600  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้เกิดจิตสำนึกสามัคคี รักหวงแหน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในศาสนาพุทธ/อิสลาม และอื่น ๆ
3. นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าของตนเอง และพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของความถูกต้อง
4. นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับเพื่อนและสังคมส่วนรวมอย่างมีความสุข
5. นักศึกษาได้เกิดจิตสำนึกรักสถาบันและรักเคารพครู-อาจารย์
6. นักศึกษาได้ระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดา และผู้มีพระคุณ
7. นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัญหาสังคมที่จะต้องตระหนักและช่วยกันป้องกันหาวิธีแก้ไข
8. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย