โครงการ โครงการลูกเสือวิสามัญ
ผู้รับผิดชอบ 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. ครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ/ผู้สอนวิชาลูกเสือวิสามัญ
4. ลูกเสือพี่เลี้ยง
หลักการและเหตุผล
จาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมาด 4   แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 (4) 
ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
จากหลักการที่กล่าว ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ 
เนื่องจากรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 11 ดี 11 เก่ง เพื่อพัฒนาให้ได้ฝึกความเป็นผู้นำ เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษาเกิดความสำนึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน
4. เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาสังคม
5. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด
เป้าหมายตัวชี้วัด นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 360 คน
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการกิจกรรมที่ปฏิบัติ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 และ 2  ปีการศึกษา 2554
ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
        พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1. ประชุมคณะกรรมการ
       
2. เสนอโครงการขออนุมัติ        
โครงการ          
3. ดำเนินการตามโครงการ
 
                       
4. ประเมินผลและติดตาม                        
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน                        
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา,จังหวัดยะลา,และทุกจังหวัดที่กิจกรรมตามโครงการ
งบประมาณที่ใช้  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี และเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 504,370 บาท 
ที่ กิจกรรม จำนวน/หน่วย งบประมาณ หมายเหตุ
                  อุดหนุน บกศ.      
1 วางพวงมาลา                 1,500      
2 เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลฯ   3,000      
3 โครงการอบรมวิชาการจราจร   1,000      
4 โครงการอบรมวิชาพยาบาล     1,000      
5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความดี     7,650  
  งามตามหลักศาสนา (3ดี)              
6 งานชุมชนลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ   22,500 9,150  
          รวม       27,500 9,150      
        รวมทั้งสิ้น         36,650        
  หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ                    
การติดตามผลและการประเมินผล
   1. ติดตามการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน
2. สังเกตุความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ
3. แบบสำรวจประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้เกิดจิตสำนึกสามัคคี รักหวงแหน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม
3. นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าของตนเอง และพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของความถูกต้อง
4. นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับเพื่อน และสังคมส่วนรวมอย่างมีความสุข
5. นักศึกษาได้เกิดจิตสำนึกรักสถาบันและรักเคารพครู- อาจารย์
6. นักศึกษาได้ระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดา และผู้มีพระคุณ
7. นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัญหาสังคมที่จะต้องตระหนักและช่วยกันป้องกันหาวิธีแก้ไข
8. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย