ชื่อโครงการ  : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2557
ผู้รับผิดชอบ  : 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
3. เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ  : สิงหาคม - กันยายน 2556
หลักการและเหตุผล  :
  การบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีและการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษามีเป้าหมายชัดเจน  งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557  เพื่อควบคุมการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์  :   1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
2. จัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
เป้าหมายตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ  : 1.  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  จำนวน  50  เล่ม
2.  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  ซีดี  จำนวน  100  แผ่น
เชิงคุณภาพ  : 1.  มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
วิธีดำเนินการ  :
1. ขออนุญาตดำเนินโครงการ
2. สำรวจข้อมูลพื้นฐาน
3. รวบรวมข้อมูล
4. ประชุมผู้บริหาร
5. ประชุมกรรมการสถานศึกษา
6. สรุปรายงานผล
สถานที่ดำเนินการ  :   วิทยาลัยเทคนิคยะลา
งบประมาณที่ใช้  :  - บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :     มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ