โครงการ โครงการแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครูวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ฝ่ายวิชาการ
2. งานพัฒนาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้อง
การของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ดังนั้นครูหรือผู้สอนจะต้องให้กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานประกอบการให้มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการการเรียนการสอนของครู
ดังนั้น สถานศึกษาจึงได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการเรียนการสอนของครูเพื่อนำ
ผลการสำรวจมาพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบความเห็นของครูและนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ในด้านพฤติกรรมของผู้สอนด้านการเรียนการสอนและด้านการวัดผลและประเมินผล
2. เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูวิทยาลัยเทคนิคยะลา
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย
ครูและนักเรียน/นักศึกษา
เชิงปริมาณ
 - ติดตามการสอนของครูในสถานศึกษาแต่ละภาคเรียน/ รายวิชา
เชิงคุณภาพ
 - การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
วิธีดำเนินการ  
1. ประชุมครูในวิทยาลัยเทคนิคยะลา เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการวัดความพึงพอใจ
2. ร่างแบบวัดความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครู
3. นำเสนอแบบวัดความพึงพอใจขอความเห็นชอบจากวิทยาลัยฯ
4. นำแบบวัดความพึงพอใจแจกจ่ายแก่กลุ่มเป้าหมาย
5. เก็บแบบสำรวจ ตรวจความถูกต้องนำไปวิเคราะห์และประเมินผล
ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - เดือนกันยายน  2556
สถานที่ดำเนินการ 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิธีการดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนออนุมัติโครงการ
 
                       
2. ประชุมครูเพื่อรวบรวม
           
   
ความคิดเห็นในการวัดความ                        
พึงพอใจ                            
3. จัดทำแบบประเมินความ
           
   
พึงพอใจต่อคุณภาพการสอน  
               
ของครู                            
4. ดำเนินการให้ผู้เรียน    
     
 
   
ประเมิน                            
5. รวบรวมและแปลแบบ      
   
 
   
ประเมิน                            
6. สรุปผลการประเมินความ      
   
 
   
พึงพอใจ                            
งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท (วัสดุอุปกรณ์) ประมาณการดังนี้
 - กระดาษ copy-print A 4 70 แกรม  ประมาณ 60 รีม (500 แผ่น/รีม) 5,700 บาท
(ราคารีมละ 95 บาท) 
 - หมึก copy-print ร่น 2250 cp 12    30  กล่อง 15,000 บาท
(ราคากล่องละ 500 บาท)
 - วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  9,300 บาท
การประเมินผล
1. ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน จำนวน 124 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ทราบความคิดเห็นของครูและนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการสอนของครูในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
2. นำผลจากการวัดความพึงพอใจมาปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอน