ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานบุคลากร ฟอร์มต่าง ๆ ( ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 18 ตุลาคม 2550 )


แบบฟอร์มขอลงเวลา (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถ (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แบบฟอร์มใบลา (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แบบฟอร์มมอบหมายหน้าที่ (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แบบฟอร์มระบบจ่ายตรง (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แบบรายงานการอบรม (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แบบ วฐ.อศ.1 (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานประกันคุณภาพ ( ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 มีนาคม 2554 )

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานการเงิน ( ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 7 สิงหาคม 2551 )
แบบฟอร์มค่าตอบแทน (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แบบฟอร์มรายงานเดินทาง (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)