1.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4.ฝ่ายวิชากร