Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1365233
วันนี้
ทั้งหมด
9
1365233

Your IP: 172.70.134.90
Server Time: 2022-09-27 04:17:43

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้มีนโยบายมอบหมายให้ครูและพนักงานราชการครู ลูกจ้างชั่วคราวครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง/ภาคเรียน เพื่อดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพการจัดการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู

                  ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคยะลา จึงกำหนดส่งวิจัยในชั้นเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง                วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.