อัตรากำลังของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ข้อมูล ณ วันที่  5  มีนาคม  2552
  อัตรากำลังของสถานศึกษาแห่งนี้ มีจำนวน 231 คน ประกอบด้วย        มีผู้มาช่วยราชการ/ทำหน้าที่/รักษาการ ในสถานศึกษาแห่งนี้  
  (เฉพาะอัตราของสถานศึกษาแห่งนี้ ที่มีคนครองเท่านั้น)   5.1 ข้าราชการครู 3 คน  
1 ข้าราชการครู
140
คน   5.2 ข้าราชการพลเรือน ................ คน  
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน   5.3 ลูกจ้างประจำ ................ คน  
  1.2 ครูผู้สอน 135 คน     รวม
3
คน  
2 ข้าราชการพลเรือน
2
คน                
3 ลูกจ้างประจำ
12
คน        มีผู้ไปช่วยราชการ/ทำหน้าที่/รักษาการ ในสถานศึกษาแห่งนี้  
  3.1 ผู้สอน คน   5.1 ข้าราชการครู 15 คน  
  3.2 ปฏิบัติงานทั่วไป 12 คน   5.2 ข้าราชการพลเรือน 1 คน  
4 ลูกจ้างชั่วคราว
16
คน   5.3 ลูกจ้างประจำ ................ คน  
  4.1 ผู้สอน 2 คน     รวม
16
คน  
  4.2 ปฏิบัติงานทั่วไป 14 คน                
5 พนักงานราชการ
61
คน        มีผู้ไปศึกษาต่อ  ในสถานศึกษาแห่งนี้  
  5.1 ผู้สอน
19
คน   5.1 ข้าราชการครู 3 คน  
  5.2 สนับสนุนการสอน
42
คน   5.2 ข้าราชการพลเรือน ................ คน  
    5.3 ลูกจ้างประจำ ................ คน .
    รวม
3
คน