ข้อมูลบุคลากร

ประจำปีการศึกษา 2554

 

จำนวน

ระดับตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า  ป.ตรี

 

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1.ผู้บริหาร

5

 

5

 

 

4

 

1

 

 

4

1

 

รวมผู้บริหาร

5

 

5

 

 

4

 

1

 

 

4

1

 

2.ข้าราชการครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - แผนกวิชาเครื่องกล

15

 

15

1

 

12

 

2

 

 

6

10

 

 - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

7

 

7

 

 

6

 

1

 

 

4

3

 

 - แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

2

 

2

1

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 - แผนกวิชาเชื่อมโลหะ

8

 

8

 

 

8

 

 

 

 

2

6

 

 - แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

13

 

13

 

 

11

 

2

 

 

4

9

 

 - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5

 

5

2

 

3

 

 

 

1

2

2

 

 - แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 - แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1

1

2

 

1

1

 

 

 

 

1

1

 

 - แผนกวิชาก่อสร้าง

7

-

7

 

 

7

 

 

 

 

3

4

 

 - แผนกวิชาโยธา

1

1

2

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 - แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

3

1

4

1

 

2

1

 

 

 

1

3

 

 - แผนกสามัญ

3

9

12

 

1

3

7

 

1

 

7

4

1

 - แผนกสัมพันธ์

3

7

10

 

 

3

5

 

2

 

4

6

 

 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

7

9

1

1

7

 

 

 

 

3

6

 

 - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

8

1

9

 

 

8

1

 

 

 

 

9

 

รวมข้าราชการครูผู้สอน

79

27

106

6

3

74

15

5

3

1

39

66

1

3.ข้าราชการพลเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมข้าราชการพลเรือน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - หัวหน้าหมวดสถานที่

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 - ผู้ชำนาญภาษาจีน

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 - พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 - คนงาน

3

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 - นักการภารโรง

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 - พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 - ยาม

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

รวมลูกจ้างประจำ

7

4

11

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

5.พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พนักงานราชการครู

13

3

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แผนกวิชาสัมพันธ์ (อังกฤษ)

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

    แผนกวิชาเครื่องกล

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

4

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

   แผนกวิชาสามัญ (สังคม)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

  พนักงานราชการสายสนับสนุนการสอน

15

26

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

   เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

   เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

   เจ้าหน้าที่งานวางแผน

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

   เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

   เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

   เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานธุรการ (อศจ.)

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานวัดผล

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พนักงานขับรถ

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

   คนงาน

6

6

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

   ยาม

4

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

รวมพนักงานราชการ

28

29

57

 

 

 

 

 

 

 

1

24

33

6.ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

   เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

    เจ้าหน้าที่ครุศาสตร์

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เจ้าหน้าที่งานธุรการ (อศจ.)

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

   เจ้าหน้าที่งานวิจัย

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   คนงาน

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   ยาม  (จ้างเหมาบริการ)

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

รวมลูกจ้างชั่วคราว

9

9

18

0

0

0

0

0

0

0

0

3

15

7.ครูจ้างสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

รวมครูจ้างสอน

3

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

รวมทั้งสิ้น

131

70

201

6

3

78

15

6

3

1

44

98

59