ข้อมูลบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

จำนวน

ระดับตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า
ตรี

 

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1.ผู้บริหาร

5

 

5

 

 

3

 

2

 

 

4

1

 

รวมผู้บริหาร

5

 

5

 

 

3

 

2

 

 

4

1

 

2.ข้าราชการครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - แผนกวิชาเครื่องกล

15

 

15

1

 

12

 

2

 

 

6

9

 

 - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

6

 

6

 

 

5

 

1

 

 

4

2

 

 - แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

2

 

2

 

 

2

 

 

 

 

1

1

 

 - แผนกวิชาเชื่อมโลหะ

8

 

8

 

 

8

 

 

 

 

2

6

 

 - แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

13

 

13

 

 

10

 

3

 

 

3

10

 

 - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

7

 

7

1

 

6

 

 

 

1

3

3

 

 - แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2

 

2

1

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 - แผนกวิชาก่อสร้าง

7

-

7

 

 

6

 

1

 

 

3

4

 

 - แผนกวิชาโยธา

2

1

3

 

 

2

1

 

 

 

 

3

 

 - แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

4

1

5

 

 

4

1

 

 

 

3

2

 

 - แผนกสามัญ

2

9

11

 

1

2

7

 

1

1

7

2

1

 - แผนกสัมพันธ์

3

7

10

 

 

3

5

 

2

 

4

6

 

 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

6

8

1

1

1

5

 

 

 

4

4

 

 - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

8

1

9

 

 

8

1

 

 

 

 

9

 

รวมข้าราชการครูผู้สอน

81

25

106

4

2

70

20

7

3

2

41

62

1

3.ข้าราชการพลเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 - เจ้าพนักงานธุรการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวมข้าราชการพลเรือน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - หัวหน้าหมวดสถานที่

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 - ผู้ชำนาญภาษาจีน

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 - พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 - คนงาน

3

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 - นักการภารโรง

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 - พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 - ยาม

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

รวมลูกจ้างประจำ

7

4

11

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

5.พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พนักงานราชการครู

13

3

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แผนกวิชาสัมพันธ์ (อังกฤษ)

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

    แผนกวิชาเครื่องกล

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

4

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

   แผนกวิชาสามัญ (สังคม)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

  พนักงานราชการสายสนับสนุนการสอน

16

25

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

   เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

   เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

   เจ้าหน้าที่งานวางแผน

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

   เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

   เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานธุรการ (อศจ.)

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานวัดผล

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานปกครอง

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   พนักงานขับรถ

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

   คนงาน

6

6

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

   ยาม

4

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

รวมพนักงานราชการ

29

28

57

 

 

 

 

 

 

 

1

23

33

6.ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่ครุศาสตร์

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานธุรการ (วิชาการ)

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานวิจัย

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   คนงาน

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   ยาม  (จ้างเหมาบริการ)

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

รวมลูกจ้างชั่วคราว

9

10

19

0

0

0

0

0

0

0

0

1

18

7.ครูจ้างสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

   แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

รวมครูจ้างสอน

4

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

รวมทั้งสิ้น

135

71

206

4

2

73

20

9

3

2

46

96

62