ศิษย์เก่าที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 2553

ประเภทประสบความสำเร็จในอาชีพ
นายนิพินธ์  อรุณศรี นายนิพนธ์ อรุณศรี

ตำแหน่ง วิศวกรระดับ11
หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

ปีที่เข้าศึกษา 2516
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายวิเชียร ตุลยนิษก์ นายวิเชียร ตุลยนิษก์

ตำแหน่งผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่

ปีที่เข้าศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประเภทผลงานดีเด่น
นายอารมณ์ บุญมิรัตน์ นายอารมณ์ บุญมิรัตน์

ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยอาวุโส
บริษัทวัฒนไพศาล เอนยีเนียริ่ง จำกัด

ปีที่เข้าศึกษา 2518
แผนกวิชาช่างโลหะ

นายเจียง  เจียรวณิชชา นายเจียง เจียรวณิชชา

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา

ปีที่เข้าศึกษา 2516
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประเภทสร้างประโยชน์แก่สังคม
นายประสิทธ์  ทองใส นายประสิทธ์ ทองใส

ตำแหน่งเกษตรกร
วิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์
์สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ปีที่เข้าศึกษา 2509
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร

ตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ
และบำรุงระบบชลประทาน  

ปีที่เข้าศึกษา 2527
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ประเภทสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายอิสมัน อิสสะมะแอ นายอิสมัน อิสสะมะแอ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

ปีที่เข้าศึกษา 2522
แผนกวิชาช่างยนต์

นายสุคนธ์  แก้วแท้ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ปีที่เข้าศึกษา 2523
แผนกวิชาช่างยนต์

ประเภทคนรุ่นใหม่
นายสัมพันธ์  สวนทอง นายสัมพันธ์ สวนทอง

ตำแหน่ง ช่างรถยนต์
บริษัทปัตตานีเจริญ เทรดดิ้ง(1972)
จำกัด สาขายะลา

ปีที่เข้าศึกษา 2536
แผนกวิชาช่างยนต์

นายมะสดี  หะยีปิ นายมะสดี หะยีปิ

ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

ปีที่เข้าศึกษา 2528
แผนกวิชาช่างเทคนิค สถาปัตยกรรม

 


    

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404
Copyright พฤษภาคม 2005 www.ytc.ac.th  Webstats4U - Free web site statistics

Personal homepage website counter